Dom Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim
prowadzony przez Siostry Franciszkanki

Dom nasz, istniejący od 1932 r., przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, kobiet i mężczyzn.

Dom posiada 55 miejsc. Zgodnie z filozofią naszego Zgromadzenia do domu przyjmowane są wszystkie osoby z terenu całej Polski, niezależnie od ich statusu społecznego, materialnego, przekonań politycznych i religijnych.

Celem DPS w Dobrzeniu Wielkim jest zapewnienie całodobowej opieki osobom wymagającym jej z powodu wieku lub choroby, oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych, kulturalnych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu. DPS umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych na poziomie określonym odrębnymi przepisami.

Organizacja domu, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Jak żyjemy z ludźmi starszymi

Nasz Apostolat

Istotą charyzmatu i apostolatu, nas Sióstr Franciszkanek, jest niesienie uzdrawiającej obecności Chrystusa.
Nieść uzdrawiającą obecność Chrystusa, to zaradzać cierpieniu fizycznemu, psychicznemu, duchowemu i socjalnemu ludzi potrzebujących naszej pomocy.

Idea opieki

Obejmujemy opieką ludzi starszych i przewlekle somatycznie chorych bez względu na ich wyznanie i przekonania.
Osoby starsze mają prawo do godnego życia, dobrego samopoczucia, życia towarzyskiego oraz nienaruszalności cielesnej. Staramy się, by opieka nad Mieszkańcami naszego Domu była zorganizowana w taki sposób, aby uwzględniała ich indywidualne potrzeby.

Dom

Naszym Mieszkańcom chcemy stworzyć DOM. Chcemy, przez odpowiednie podejście, dać Mieszkańcom poczucie, że są naprawdę w DOMU, że personel jest nakierowany na nich i że jest im szczególnie bliski, bowiem: „Nie tam jest się u siebie, gdzie ma się mieszkanie – lecz tam, gdzie jest się zrozumianym” (C. Morgenstern).

Spotkanie

Utrzymujemy zrównoważone stosunki bliskości i dystansu wobec naszych Mieszkańców. Dostosowujemy się do ich potrzeb, pamiętając o zasadzie autentyczności osobowościowej, szczerości i uczciwości.
Budowanie relacji międzyludzkich pomiędzy personelem i Mieszkańcami opieramy na:

  • poszanowaniu godności ludzkiej,
  • zachowaniu reguły zdrowego rozsądku,
  • spontaniczności we wzajemnej komunikacji i działaniu,
  • cierpliwości i wzajemnej wyrozumiałości,
  • wykorzystaniu strategii uspokajających.

Życie społeczne

Uznajemy, że każdy z Mieszkańców naszego Domu jest częścią społeczeństwa i nadal aktywnie je kształtuje. Wobec tego oferujemy naszym Mieszkańcom możliwość uczestniczenia w życiu poza naszym domem. Organizujemy różne imprezy, w których mogą uczestniczyć ludzie z bliskiego otoczenia, a także z innych zainteresowanych grup.

Współpraca

Ściśle współpracujemy z profesjonalnymi i dobrowolnymi partnerami naszej instytucji.
Szczególną rolę w kształtowaniu atmosfery naszego Domu pełnią nasi praktykanci i wolontariusze. Przychodzą do naszego Domu, do naszych Mieszkańców na dość krótki czas, ale wnoszą i dają bardzo wiele. Niosą uśmiech, entuzjazm, dają wiele radości, wnoszą w codzienne dni powiew świeżości. Sama obecność tych młodych ludzi podnosi u Mieszkańców poczucie własnej wartości. Przekonują się oni, że mimo starości, niepełnosprawności, chorób, ich życie ma wartość. Dzięki wolontariuszom nie czują się wykluczeni z najbliższego otoczenia i ze społeczności lokalnej. Wiedzą, że ktoś spoza Domu o nich myśli, pamięta i że są dla kogoś ważni.

Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 121 800, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset 00/100) w ramach projektu pn. „Wspieramy DPS” zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Biedronki za przekazanie naszej placówce tabletów! Dzięki urządzeniom podopieczni ośrodka będą mogli korzystać z videorozmów z bliskimi,  a także poznawać świat nowych technologii. Fundacja Biedronki zadbała również o aspekt edukacyjny akcji –  na urządzenia zostały wgrane specjalne aplikacje do trenowania umysłu (w ramach projektu „Siłownia Pamięci” @Fundacja Stocznia). Darmowe tablety otrzymały łącznie 253 placówki opieki nad seniorami w całej Polsce, w których przebywa ponad 18 tys. podopiecznych. Więcej o Fundacji Biedronki można przeczytać na stronie: www.fundacjabiedronki.pl Dziękujemy!